Orario docenti dal 4 Ottobre 2021


  Docente                       L u n e d ì                        M a r t e d ì                     M e r c o l e d ì                     G i o v e d ì                       V e n e r d ì            
                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9
ALFIERI LUISA        3F 3F 3F                         1N 1N t 3F 3F                 3F 3F t 1N 1N 1N                         3F 3F 3F                         1N 1N 1N            
ANCONA FULVIO        3H 1L 3H                             1L 3H 3H 3H 3H                     3H 3H 3H 1L                     1L 3H 3H 3H                     3H 3H                    
AQUILONE MICHELE     1F 3B D D 2B 1B                         2F D 3F             1B D 2B                         3F D 1F                                     3B D 2F            
ARENA VINCENZA       2H 2H                             1H 3H 3H 2H     1H             1H 1H     3H 2H                         3H 3H 2H 2H                         3H 1H 1H            
ARIETE GIUSEPPINA    1C 2C 1C 1C     2C                         1C R 1C                                 1C     2C 2C             2C 1C 1C             2C 2C 1C 1C                    
ARIONTE ANIELLO      1L     3H 3H 1H 3H                         1M 3H 2H             3H 1L 3H                                 1M 2H 3H 3H             1H 3H 3H                        
AVERSANO VIRGINIA                                            3D 3D 1B                         3D     3D 1B 1B                 1B 1B                             1B 3D 3D                    
AVOLIO FABIO                 2A 3R 2R 3A                     1A 3C 1R 2C             3A 1C                             2A 2C 1R     1A 3R                 2R     3C 1C                
BARONE DOMENICA              1B 3B 2G                 1B 3B 2G 1B     3B                 2G 2G     1B 1B                     3B 3B 2G 1B             2G 3B                            
BARONE FELICIA           2I 2I 2I 2I                     2I 2I 2I 2I 2I             2I 2I 2I                         2I 2I 2I                             2I 2I 2I                    
BARRETTA ELEONORA                3A 3A 1A             1A 1A 2A     3A 2A                             2A 2A             3A 3A 1A 1A                         2A 2A     3A 1A            
BENUSIGLIO CINZIA            3D 2G R 3G             1G 3G 1D 2D     3D             2G 2D                             3G 3D 1D 1G                             1D 2D 1G 2G            
BIFULCO ANTONELLA        2A 2A 2A 2A 2A             2A 2A 2A 2A                     2A 2A                                     2A 2A                     2A 2A 2A 2A 2A                
BORRECA PAOLA                3C 3C 3R 3R                     3C 3C 3C 3R             3R 3R                                 3C 3R 3R 3C 3R                 3R 3C 3C                    
BORRELLI MANUELA     3B     2F 2B 3F 2G             1F 1B 3G                         1G 2F                                     3G 1B 3B 2G                 1F 1G     3F 2B            
BOTTA MARIA GRAZIA   1H 1H 3M 3M                     3M R 1H 1H 3M 3M             3M 3M     3M 1H                                 1H 1H                         1H 3M 3M            
BOTTA STEFANIA           3B 3B 3B 3B 3B             3B 3B 3B 3B                         3B 3B 3B                     3B 3B 3B                                     3B 3B 3B            
BROCCOLETTI VALENTIN 1O 2P 1N 3N     1P                     2O 3O 2N 3P                             1O 1P             3P     2P 2O 3O                 1N 3N 2N                        
BRUNO DARIO          2M 2L 2Q     3H 1H             3L 1M 1L 3M                     2H 3H 1H     1Q 2L                     1L 2M 1M 2Q             3M 3L 2H 1Q                    
CALDARELLI TIZIANA               1M 1M 2M             2M 3M                             2M 1M     2M 3M                 3M 3M     1M 2M 2M                     3M 3M 1M 1M            
CAMPANILE ASSUNTA            2L 1H 3M 2H                         1L 3L 3H             1M 2M 3M     2L 1H             3H 3L                             2H 1M 2M     1L                
CAPPAI ANNAMARIA     2F 1A 1F 2A                             3F 2A     3A             1A 3A 1F 3F                                     2F 2A             1A     3A 2F 1F 3F            
CARANNANTE GRAZIELLA 3H 1L 1H                                 2H 3L     2L                         3L 3H 2H             1H 3H 2L 1L                     1L 2L 1H 2H     3L            
CARRINO CATERINA     3R 3R 3R 3R                     3R 3R 3R 3R                             3R 3R 3R 3R             3R 3R                                     3R 3R 3R 3R            
CERRI ROSANNA                R     2N 1N             2N     3N 1N 1N                 1N 1N 3N 3N                     2N     2N 3N 3N 1N                         2N 2N 3N            
CIBELLI IMMACOLATA               1P 3P 3P                 1P     1P 3P 2P             2P 3P 2P 1P                     2P 2P     3P 1P 1P             3P 2P                            
COPPOLA PAOLA        1D     2D 1D 3D 3D             1D 1D                             1D 3D 2D 2D                                 2D 2D 3D             3D     2D 3D 1D                
CORTECCIONI PAOLA            1G 3F 1B 2F                         2G 2B 1F             3B 3G 3F                         1B 2G 1G 2B     1F             2F 3G 3B                        
CORVINO CLEMENTE                 1R 2R 1R                         1R 2R 2R                     2R 1R 1R 1R                     1R 2R 2R 2R                     1R 2R 2R 1R            
COVINO MARIA LUISA                       3C 2C 2C 2C 3C 2C 2C     3C                                 2C 3C             3C 3C 3C                         3C 3C     2C 2C 3C            
D'ANGIOLELLA PIERLUI 1N 3O 2P 3P                     1O 2N 1P     2O 3N                         3P     3O             3N 2N 1N                                 1O 2P 2O 1P            
D'AUSILIO FLORIANA   3D 1D                             3D 3D 3D     1D 1D                     1D 3D 3D 1D             1D 1D 3D 3D                             3D 1D     3D            
DE ANGELIS AMELIA    3M 1M 2M                         1P     3P 2P 2M 1M                     3P 2P 1P 3M             1M 2M                                 3M     1P 2P 3P            
DE LUCIA MICHELA                 2Q 3Q 2L D D D 3B D D                         2L D 3L 3Q 1L 1Q             3B                                         1L 3L 2Q 1Q            
DE ROSA J.                       3L 3L 3L                 3L 3L 3L                     3L 3L 3L                             3L 3L 3L 3L 3L             3L 3L 3L 3L                    
DE STEFANO MARIA     2A 3E 1A                             3A     2E 1E 2D                     3D 3E 1D 1A             1E 2A                             1D 2D     2E 3D 3A            
DE VITO ROSANNA                      2O 2O             2O 1O     2O 3O 3O             1O 1O     3O                     2O 2O 3O 1O                             3O 3O 1O 1O            
DEL GIUDICE G        1N 1N 2H                             2H 2H 2H 1N                 1N 2H 2H 2H                     2H 2H                                 2H 2H 2H 1N 1N            
DI LAURO ELISA               2R 2R D 1R D         2I 2R D 2R                                     2R 2R             2R D 2R 2R D 2I             2R D 1R                        
DI MEO ANTONELLA     2D 1B     2I 1I 2B                             3D 3I             2D 1D 3B                         3D 2B 1B 1I                         2I 3I     3B 1D            
DI NARDO MARIA       1R     3R 1R 3R                                 2R 2R             3R 3R 2R     1R 1R             1R 2R 3R                                 2R 2R 1R 3R            
FALANGA LUIGI                    2L 2N 2N                     2N 2N 2L 2L             2L 2L 2N                             2N 2N 2N 2L 2L             2L 2L 2N                        
FERRARA GIOSUE'                      3I 2I             1R 1I 3C     3B                 1F     1C 2R 2F 1G                     2G 3G 3R 2C             3F 2B 1B                        
FERRARO ANGELA                   2E 1E 1I                     1E 2I 3I 3E                     3I 1I     2I             3E 2E 1E                         3I 3E 2I 1I     2E            
FORTINO VIVIANA          2E 2E     1D 2E                     2E 1E 2D                             1D 1A 2E             2E 1E 2D     2E 2E             2E 2E 1A                        

  Docente                       L u n e d ì                        M a r t e d ì                     M e r c o l e d ì                     G i o v e d ì                       V e n e r d ì            
                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9
GALLO CONCETTA           1A     1A 1G 1G                 1A 1G 1G 1A 1A                 1A 1A 1G 1G                         1A 1G 1A                                 1G 1G            
GALLO MARINA         1P 2N R 2O 1P 1O                         2N 1P 1P             1P 1P 1N                         1P 1P 1O                             1P 1N     1P 2O            
GAUDINO ANNARITA                 3G 3G 1G                         3G 1G 2B             2B 2B     1G 1G                 1G 3G 2B     2B 3G             2B 1G 3G                        
GAUDINO GLORIA       2P 1P 1O     3O 3Q             2Q 3P 1N     3N 1Q             3Q 2P 2O 1O 2N                 3O 1N 1P 1Q                     2O     2Q 3N 3P 2N            
GIORDANO R.              3Q 3H 3H                         3H 3H 3Q 3H 3Q                     3Q 3H 3Q                     3H 3H 3Q                     3Q 3Q 3Q 3H                    
GRELLA PAOLA         2O 2O 3O                         3O 3O 3O                         3O     3O 2O 2O 2O                         3O 2O 3O                     2O 2O 3O 3O            
GRIECO MARIA             3L     3L 2L 1L                         2L 2L                         1L 1L 3L 3L             2L 1L 3L     1L 2L             2L 1L 3L                        
IACONO YONE              1Q 1Q 3Q 2Q                 3Q 2Q 2Q 1Q                         2Q 3Q                             1Q 2Q 3Q 2Q                     1Q 3Q 3Q 1Q                
ILARDI FERDINANDO    3I 2I 2C     3C 1C                     2R 1R 1I 3R             3I 3C 2C     1C                                 2I 2R             1R 1I 3R                        
INGENITO PATRIZIA        2B 2B 2B 2B 2B                         2B 2B 2B                 2B 2B 2B 2B                         2B 2B 2B                     2B 2B 2B                    
IORIO GIUSTINA       3R 1R                             3R 1R     3R 3R 1R                     1R 1R 3R 3R             3R 3R     1R 1R                             3R 3R 1R            
LANZO MARIA PIA      1M 2M     2M 2M 1M                     2M 2M 1M 2M                     2M     1M 1M             2M 1M                             2M 2M 1M 1M                    
LONGOBARDI MARIA     3O 3N     1N 1O 2N                     1O 3N 2P 2N             3P 2O t 2F 1F 3F             1N 3P     1P 2P 2O             1P 3O t 3F 2F 1F            
LONGOBARDI MARIA LUI                 2P 2P D D D 2P 2P D D D                                 2P 2P                         2P D 2P             2P D 2P                        
LOPEZ EMANUELA               2H 2H 3L 3L                 3L 3L     2H 3L             3L 2H 2H                         2H 2H     3L 3L 3L             3L 2H                            
MAISTO LUIGI             2C     1B 2C                     2C 2C 1B 1B                         2C 2C 1B 1B                         2C 1B 1B                     1B 2C 2C 2C            
MAISTO POMPEO LUIGI 2N 1O 3N                         3P 2O 2P     3Q 1N             2N 3O 1P                                 2O 1N 1O 3Q             3O 3P 1P     3N 2P            
MANDUCA F.               2P 2P                             2P 2P 2P 2P 2P                 2P 2P 2P 2P                 2P 2P 2P 2P                     2P 2P 2P                        
MARROCHELLI S.               1L 1L 1L 1L                         1L 1L 1L             1L 1L 1L 1L                     1L 1L                             1L 1L 1L 1L 1L                
MARTINO CRISTOFARO   2B 2E 2E                         2B 2B 2B                         2B 2E 2E 2E                     2B 2B 2E                         2B 2E 2E 2E 2B                
MEROLA ANNA              2D 2D 2E                             2E 2D 2E                         2D 2D 2E 2E             2E 2D 2D 2D 2E                         2D     2E 2E            
MESSINA ANNA             1C 3C 3C                 DF 2C 1C 1C 2C                     2C 2C     3C 3C 2C 2C         2C 1C     1C 3C 3C                                 1C 2C 2C    
MESSINA M.           2H 2H 2H 2H                             2H 2H 2H 2H                     2H 2H 2H 2H                 2H 2H 2H 2H                 2H 2H                            
MESSINA ROSARIA      1Q 2Q 3Q                                     3D     2E             1E 3E                                             2A 1D                         3A 1A 2D            
MOIO LOREDANA        2L     1L 1L 1L                 2L 1L 2L     1L 1L             1L 2L 2L 2L                                     2L 1L                         2L 2L 2L            
MORRA MARIA ROSARIO             1A 2A 2A             2A 2A     1A 1A 1A             2A 2A 1A                         1A 1A 2A                         2A 1A     2A 2A                
MUNIER NADIA                 3G 3G 3G 3G                         3G 3G 3G                         3G 3G 3G                     3G 3G 3G 3G                     3G 3G 3G 3G            
NAPOLITANO           2I 3R     2C 1R 2R             1C 3C 1I                         2R 3I     3R 2I                         1C 3C 1I 1R                             3I 2C            
NAPPI CARMELA                1P 2P 1N 3O             3H 2H                             2O 2N 1M     3N                 3L 1H 3M 2L     1O                         3P 2M 1L            
OPROMOLLA F.                     1O 1O 1N                         1N 1O 1O             1O 1O 1O 1N 1N                     1O 1O 1O 1N                     1O 1N 1O                    
PANNITTI LUISA       3Q 3M 3L 1Q                     1L 2L 1M 3H 1H                     3L 1Q 2H 2Q 2M             1L 2L 1H 3M     1M             2Q 3Q     2M 2H 3H            
PELUSO ANNA MARIA    2G 1G 2G                                 1G 1G 2G 2G                 1G     2G 2G 2G             2G 1G     2G 1G 1G             1G 2G                            
PENNACCHIO ANGELA                2F 2F 3I             2F 2F 3I 3I     3I             2F 2F 3I                         2F 2F 3I 3I                     2F 3I 3I                        
PENNACCHIO ANNA      1G 2F 1I 1I                     1I 1F     1I                                 1B 1I 1I             1I 1I 1I 1F     2F                         1B 1I 1G            
PENNACCHIO F             2M 2M 2M 2M 2M                 2M 2M 2M                     2M 2M 2M                         2M 2M 2M 2M 2M                 2M 2M                            
PENNACCHIO FRANCESCA     1F 1F 1D 1F                         1F 1F 1D 1D                 1D 1D 1F 1F                         1D 1F 1F                 1F 1F 1F                        
PERTICONE            1A 3D 1D 1G     2D             3G 2G 3A                         3D 1A 1G 2A                             3A 1D 3G 2D                         2G     2A            
PERTICONE VINCENZA                   2E 1E D D D                                             2E D D 3E D                                                             3E 1E            
PETTORINO ANTIDA         3I 3I 1E 1E                     3I 1E 1E 3I                 3I 1E                             3I 3I 1E 1E 1E                             3I 1E 3I            
PIAZZA ELENA         1B 1F D D                     2G 3F 2B D 2F 1G                             3G 1F                 3F D D 1B 2B             3G D 2F 1G 2G                
PIROZZI TERESA               3I     2I 3I             3I 2I 2I                         2I     2I 3I 3I 3I             2I 2I 3I 3I                                 3I 2I 3I            
PISANO GABRIELLA     1E 2G 3G     1G                 2E 1G t 2Q 1Q 3Q                     3E 1E 2E 3G             1Q 3Q                                     2G 3E t 2Q            
POLIMEI VANDA        1I 3I 2I                                 3I 3I 2I 1I             1I 1I     2I                     3I 3I 2I                         1I 3I 1I 2I     2I            
PRINCIPATO SALVATORE 3I 3I 3I                                                             3I 3I 3I                                                             3I 3I 3I                        
PROVENZANO PAOLA     3C 2R 1R     2C 3R                             1C 3C             1R 2R 3R 2C                     1C 1R 2C     2R                 1C 3R 3C                        

  Docente                       L u n e d ì                        M a r t e d ì                     M e r c o l e d ì                     G i o v e d ì                       V e n e r d ì            
                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9
PUGLIESE RITA        3G 3G     1F 1F 1F                     1F     3G 3G             3G 1F 3G 3G                     1F 1F                                     1F 3G 3G 3G            
RENZA NUNZIA         2F 2F 2F                                 2F 2F 2F 2F                     2F 2F     2F                     2F 2F 2F 2F                 2F 2F 2F 2F                
RICCIARDI DARIO      2E 2D 3A     1A                             1D 2A 1E             3E     3A 2E 2D 3D                         2A 1D 1A             3E 3D 1E                        
ROLFI DANIELA                    2N 3N 3N             3N 3N 2N                         3N 3N 2N 2N     3N                 3N 3N     2N 2N             2N 2N 3N                        
ROSIELLO A.              2L 2L 2L 2L 2L                     2L 2L 2L 2L                     2L 2L 2L                 2L 2L 2L                                     2L 2L 2L            
ROSITO CECILIA                   1E 3E 3E             1E 3E 3E     2E                 2E 2E                                     2E 3E 1E 1E             1E 1E 2E     2E 3E            
RUSSO MARIA          3G 3G 3G 2G 2G                 3G 3G                             3G 3G 3G 2G 2G                 3G 3G     2G 2G                 3G 2G                            
RUSSO RACHELE        2C 1I     3I 1C                 2R 3R 1R                         1C 2I 3C                                     3R 3I 1I             2I 1R 2C     3C 2R            
RUSSOMANNO A.                        3N 3N                 3N 3N 3N 3L 3L             3N 3N 3N 3L 3L                             3N 3N 3N                         3N 3L 3L            
SACCO ANTONELLA      3N 1N 2N                         2B 2B 1B 3B                             1B 3B t 2N                         2N 1N 3N             3N 1N t 2B 1B 3B            
SANTORO ANNA         2B 2B 2B 1B                                 2B 1B 1B                 1B     2B 2B 2B             2B 1B                             1B 1B 2B     2B 1B            
SATURNO LUCIA                2O 3O     2Q                 3Q 1Q 1O     2O                         2Q 3O 1O             3Q 3O 1Q 2Q                     3Q 2O 1Q 1O                    
SAVAGNONE G.                     3Q 3Q 3Q             3Q 3Q 3Q 3Q                     3Q 3Q                             3Q 3Q 3Q 3Q 3Q                         3Q 3Q 3Q 3Q            
SAVONA MIRELLA               3B 2F 3B 3B             2F 2F 3B                         2F 3B 2F     3B 3B                 3B 2F 2F     3B             3B 2F                            
SCHIANO CAROLINA     2Q 3Q                                     3Q 3Q 2Q 2Q             2Q 3Q 2Q     3Q 3Q             2Q 2Q 3Q     3Q                             2Q 3Q 3Q            
SCHIANO S.               2N 2N 1P 1P                     2N 1P 1P 1P                             2N 1P 1P                 1P 1P 1P 2N                 2N 1P 1P                        
SCIELZO STEFANIA     3A 3A     2D 2D                 3A 2D 2D 3A                                 3A 3A 2D             2D 2D     3A 3A 3A             2D 3A                            
SCOTTO DI CARLO F    1R 1R 1B 1B                             1B     1R 1R             1R 1R 1R 1B                                 1R 1R 1R                     1B 1R 1R 1B            
SGAMBATO AUTILIA     3P 3P 3P 1O                                 3P 1O 1O                     1O     3P 3P             1O 1O 3P     3P 3P             1O 1O 3P                        
SGAMMATO ROSA            1E 3E 3E                     3E 1E     3E 3E                     1E 1E     3E 1E                 3E 3E 1E 3E                         3E 1E 1E                
SPATUZZA ANGELA      3E 2A 1E 3D     1D             2D 2E                                     2A 1A 1E 3A                         2E 3D 3E             3A 1D     1A 2D                
TAGLIALATELA GIULIA 2R 3C                                 3I 3R     2C 2I             3C 1R 1I 1C                                 2I 2C 3I             3R 1C     1R 2R 1I            
TESSITORE ANTONIO                    2H 3M D D     1M 2M                                         1H D 3H                     2M D 3M                 1M 1H D D 3H 2H            
TESTA EUTILIA                        2F 3F             3F     2F 1F 1F 2F                         1F 3F 2F             2F 2F 3F     1F                 1F 3F 3F 1F                    
TRINI ROBERTA                        1Q 1Q D D D 1Q 1Q D                         1Q 1Q D 1Q D 2Q                             1Q 1Q             1Q 2Q                            
VERNILLO             3L 3H 1M 2L                     2H 1H 3M                                     1M 2M 1L                     2H 1H     3M             3H     2L 1L 3L 2M            
VESTUTO R.                   1H 1H 1H                         1H 1H 1H 1H             1H 1H 1H 1H 1H                             1H 1H 1H                         1H 1H 1H            
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu